Všeobecné obchodní podmínky

§1 Základní ustanovení

(1) Následující obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, které s námi (MobielWerkt BV) jako dodavatelem uzavíráte prostřednictvím webu www.gomibo.cz. Pokud není dohodnuto jinak, je případné zahrnutí vašich vlastních podmínek vyloučeno.

(2) „Spotřebitelem“ ve smyslu následujících předpisů je každá fyzická osoba provádějící právní transakci, kterou v převážné míře nelze přičíst její obchodní ani samostatné výdělečné činnosti. Pojem „podnikatel“ označuje každou fyzickou osobu, právnickou osobu nebo právně odpovědnou společnost, která uzavírá právní transakci v rámci své samostatné profesní nebo obchodní činnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej produktů.

(2) Produkt prodáváme pod svým jménem v zastoupení jiných, tj. externí strany, která daný výrobek vlastní. V tomto ohledu hrajeme roli částečného nebo úplného komisionáře. Přesto jsme smluvním partnerem, který má veškerá příslušná práva a nese veškerou příslušnou odpovědnost.

(3) Umístěním předmětného produktu na své webové stránky vám dáváme závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v popisu předmětu.

(4) Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím online systému nákupního košíku následovně:

Produkty určené k nákupu se přesunou do „nákupního košíku“. Nákupní košík můžete vybrat pomocí příslušných tlačítek na navigační liště a kdykoli v něm provést změny.
Po vyvolání stránky „Pokladna“ a zadání požadovaných osobních údajů a platebních a dodacích preferencí se všechny informace o objednávce znovu zobrazí na stránce shrnutí objednávky.
Pokud jste k zahájení plateb použili systém okamžitých plateb (např. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort), budete buď přesměrováni do našeho online obchodu na stránce shrnutí objednávky, nebo přesměrováni na webovou stránku poskytovatele okamžitých plateb.
Pokud budete přesměrováni do systému okamžitých plateb, vyberte a zadejte své údaje podle potřeby. Poté budete vráceni na stránku shrnutí objednávky v našem internetovém obchodě.
Před odesláním objednávky můžete zkontrolovat všechny údaje, změnit je (což lze provést i přes funkci „zpět“ v internetovém prohlížeči) nebo stornovat nákupní transakci.
Kliknutím na tlačítko „koupit“ pro odeslání objednávky vyjadřujete, že přijímáte objednávku právně závazným způsobem, kterým dochází k uzavření kupní smlouvy.

(5) Nejste vázáni svými dotazy ohledně vytvoření nabídky, které nám byly sděleny. Dodáme Vám závaznou textovou nabídku (např. emailem), kterou můžete přijmout do 5 dnů.

(6) Vyřízení objednávky a zaslání veškerých náležitostí nutných k uzavření smlouvy probíhá e-mailem, částečně automatizovaným způsobem. V důsledku toho je nutné se ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná a že je zaručen příjem příslušných e-mailů. Zejména je nutné zajistit, aby příslušné e-maily nebyly blokovány filtrem nevyžádané pošty.

§ 3 Doba trvání smlouvy / zrušení v případě smluv

(1) Smlouva, kterou jsme uzavřeli, podléhá sjednané době trvání. Pokud není smlouva některou ze smluvních stran zrušena textovou formou (např. e-mailem) 3 týdny před skončením platnosti smlouvy (pokud není příslušná nabídka spojena s jiným časovým rámcem), prodlužuje se o sjednanou základní dobu trvání. Pokud je však základní doba trvání delší než rok, smlouva se prodlouží pouze o období jednoho roku.

(2) Nijak to neovlivňuje právo odstoupit od smlouvy bez upozornění z důležitého důvodu.

§ 4 Zadržovací právo, výhrada vlastnických práv

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že daná situace zahrnuje nároky vyplývající ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

(3) Pokud jste podnikatel, platí také následující podmínky:

a) Vlastnictví zboží si ponecháváme do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z trvajícího obchodního vztahu. Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nesmí být zastaveno nebo převedeno formou zajištění dříve, než dojde ke změně vlastníka tohoto zboží.

b) V rámci řádné transakce můžete zboží dále prodat. V tomto ohledu postupujete tímto všechny nároky ve výši fakturační částky, které vám vzniknou v důsledku operace opětovného prodeje nám, a my toto postoupení přijímáme. Kromě toho jste oprávněni příslušnou pohledávku vymáhat. Pokud však své platební povinnosti nesplníte řádným způsobem, vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku sami.

c) V případě kombinace a sloučení zboží podléhajícího výhradě vlastnictví nabýváme spoluvlastnictví k nově vzniklé věci. Toto spoluvlastnictví odpovídá poměru mezi fakturační hodnotou zboží podléhajícího výhradě vlastnictví a ostatními zpracovávanými položkami v době zpracování.

d) Pokud vznesete požadavek tohoto charakteru, jsme povinni uvolnit cenné papíry, které nám náleží, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje zajišťovanou pohledávku o více než 10 %. Za výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, odpovídáme my.

§ 5 Záruka

(1) Platí zákonná záruční práva.

(2) Nároky z vad jsou vyloučeny u nových nebo outletových položek, pokud se vada projeví po dvou letech od dodání věci. Projeví-li se vada do dvou let od dodání věci, lze nároky z vady uplatnit v zákonné dvouleté lhůtě od dodání věci. Výše uvedené omezení neplatí:

  • pro škody, které lze přičíst našemu zavinění, vzniklé v důsledku újmy na životě či zdraví a pro jiné škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
  • pokud jsme závadu úmyslně zatajili nebo přijali záruku za jakost zboží.

(3) Pokud zboží neodpovídá podané objednávce, uplatňujeme zákonnou minimální záruční dobu dva roky. Znamená to, že v případě vad nebo poruch věci, které spadají do záručních podmínek výrobce, je možné bezplatné řešení do dvou let od dodání. Vyhrazujeme si právo nabídnout vhodné řešení opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží. Pouze v případě, že oprava nebo výměna je nepřiměřená, nemožná nebo neproveditelná v přiměřené lhůtě, máte právo požadovat snížení ceny nebo ukončení kupní smlouvy.

(4) Žádáme vás, abyste jakožto spotřebitel ihned po dodání zkontrolovali úplnost, viditelné vady produktu a poškození během přepravy a neprodleně podali písemnou stížnost nám a přepravní společnosti. Nevyhovění této žádosti však nemá žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

(5) Pokud podnikáte, platí pro výše uvedené záruční předpisy následující rozdíl:

a) Rozumí se, že námi uvedené údaje a popis produktu poskytnutý výrobcem jsou jediné věci, které reprezentují vlastnosti a stav daného produktu. Jiné reklamy, inzeráty a prohlášení vydané výrobcem nejsou považovány za reprezentativní pro vlastnosti a stav uvedeného výrobku.

b) Pokud se zjistí, že zboží je vadné, vyhrazujeme si právo zboží opravit nebo dodat náhradní. Pokud vada nebude odstraněna, můžete dle svého uvážení požadovat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstranění vady je příslušné po neúspěšném druhém pokusu, pokud okolnosti neprokážou opak, zejména s ohledem na povahu předmětu a/nebo vady nebo jiné podmínky. V případě opravy neponeseme dodatečné náklady, které vzniknou přemístěním věci do jiného místa než je místo plnění, pokud předání neodpovídá účelu použití věci.

c) Záruční lhůta činí jeden rok od dodání výrobku. Zkrácení lhůty neplatí:

  • pro škody, které lze přičíst našemu zavinění, vzniklé v důsledku újmy na životě či zdraví a pro jiné škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
  • pokud jsme závadu úmyslně zatajili nebo přijali záruku za jakost zboží;
  • na zboží, které se používá pro stavbu v souladu s jeho běžným návodem k použití a jehož vady byly tímto způsobeny;
  • pro zákonné regresní nároky, které vůči nám máte v souvislosti se záručními právy.

§ 6 Volba práva, místo plnění, jurisdikce

(1) Platí české právo. Tato volba práva se na zákazníky vztahuje pouze v případě, že nevede ke zrušení ochrany zaručené kogentními ustanoveními práva země, ve které se nachází obvyklé místo pobytu příslušného zákazníka (zásada in dubio pro reo).

(2) Nejste-li spotřebitelem, ale podnikatelem, veřejnoprávní právnickou osobou nebo veřejnoprávním institucionálním fondem, je pro všechny služby vyplývající z obchodních vztahů s námi místem soudní příslušnosti i místem plnění naše sídlo. Stejná podmínka platí pro situace, kdy nejste spojeni s obecným místem soudní příslušnosti ve Finsku nebo EU, a také pro situace, kdy místo bydliště nebo obvyklé místo pobytu není v době zahájení řízení známo. Nemá to žádný vliv na možnost obrátit se na soud spojený s jinou jurisdikcí.

(3) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jsou výslovně nepoužitelná.

§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy

(1) Spotřebitel může odstoupit od smlouvy související s nákupem produktu ve lhůtě na rozmyšlenou 31 dnů bez udání důvodu. Podnikatel se může spotřebitele na důvod odstoupení od smlouvy dotázat, nemůže však po spotřebiteli jeho uvedení požadovat.
Uvedená lhůta na rozmyšlenou začíná dnem poté, co spotřebitel nebo spotřebitelem předem určená třetí strana, která není dopravcem, obdrží produkt, nebo:

  • pokud si spotřebitel objednal více produktů v téže objednávce: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba obdržela poslední produkt. Podnikatel může, pokud o tom spotřebitele před objednáním jasně informoval, odmítnout objednávku více produktů s různou dodací lhůtou.
  • pokud se dodávka produktu skládá z několika zásilek nebo částí: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převzala poslední zásilku nebo poslední část;
  • v případě dohod o pravidelném doručování produktů po určitou dobu: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba obdržela první produkt.

(2) Pokud podnikatel neposkytne spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, uplyne lhůta na rozmyšlenou dvanáct měsíců po skončení původní lhůty na rozmyšlenou. Pokud obchodník poskytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy do dvanácti měsíců od začátku původní lhůty na rozmyšlenou, uplyne lhůta na rozmyšlenou 31 dnů poté, co spotřebitel tyto informace obdržel.

(3) Během lhůty na rozmyšlenou musí spotřebitel s výrobkem a jeho obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku. Výchozím bodem je, že spotřebitel smí s výrobkem manipulovat a seznamovet se s ním pouze tak, jak by mu to bylo umožněno v obchodě. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty produktu v důsledku způsobu nakládání s produktem nad rámec výše uvedeného. Spotřebitel nenese odpovědnost za snížení hodnoty produktu, pokud mu obchodník před uzavřením smlouvy nebo při uzavření smlouvy neposkytnul všechny zákonem požadované informace týkající se práva na odstoupení od smlouvy.

(4) Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, oznámí to podnikateli ve lhůtě na rozmyšlenou prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy (příloha 1) nebo jiným jednoznačným způsobem. Spotřebitel co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů ode dne následujícího po oznámení, vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím, je-li to přiměřeně možné, v původním stavu a obalu a podle přiměřených a jasných pokynů poskytnutých podnikatelem. Riziko a důkazní břemeno ohledně správného a včasného uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel. Spotřebitel ponese přímé náklady na vrácení produktu.

II. Informace o zákazníkovi

1. Totožnost prodávajícího

MobielWerkt B.V.
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
Nizozemsko
Telefon: +48 22 1048695
E-mail: info@gomibo.cz

Registrační číslo u Nizozemské obchodní komory: 02093714
DIČ: PL5263305320
Číslo účtu: ING Bank, 5726296 v Groningenu
IBAN: NL12INGB0005726296
BIC: INGBNL2A

Alternativní řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů (platforma ODR), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.

2. Informace týkající se uzavření smlouvy

Technické kroky spojené s uzavřením smlouvy, samotným uzavřením smlouvy a možnostmi nápravy jsou prováděny v souladu s předpisy pro „uzavření smlouvy“ v našich standardních obchodních podmínkách (část I.)

3. Smluvní jazyk, uložení textu smlouvy

3.1. Smluvním jazykem je angličtina.

3.2. Úplné znění smlouvy se u nás neukládá. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku lze údaje smlouvy vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí funkce tisku v prohlížeči. Po obdržení objednávky z naší strany vám budou e-mailem znovu zaslány údaje o objednávce, zákonem stanovené údaje týkající se smluv o prodeji na dálku a standardní obchodní podmínky.

3.3. Pro poptávku mimo systém online nákupního košíku vám budou veškeré smluvní informace v rámci závazné nabídky zaslány písemně, např. e-mailem. Tyto informace lze vytisknout nebo bezpečně uložit v elektronické podobě.

4. Kodexy chování

4.1. Dobrovolně jsme vázání Kodexem chování Ecommerce Europe Trustmark https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

4.2.Dobrovolně jsme vázáni etickým kodexem portálu Thuiswinkel, který je k nahlédnutí na této adrese: https://www.thuiswinkel.org/

5. Hlavní vlastnosti produktu nebo služby

Důležité vlastnosti zboží a/nebo služeb naleznete v příslušné nabídce.

6. Ceny a platební podmínky

6.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách představují celkové ceny, stejně jako náklady na dopravu. Zahrnují všechny cenové složky včetně všech vedlejších daní.

6.2. V kupní ceně nejsou zahrnuty vzniklé expediční náklady. Lze je zobrazit kliknutím na příslušné tlačítko na našem webu nebo v příslušné cenové nabídce, jsou zobrazeny samostatně v průběhu transakce objednávky a ponesete je vy, pokud nebude potvrzeno bezplatné doručení.

6.3. Pokud je dodávka prováděna do zemí mimo Evropskou unii, mohou vzniknout dodatečné náklady, jako jsou cla, daně nebo poplatky za převod peněz (poplatky za převod nebo směnu peněz účtované bankami), které ponesete vy.

6.4. Ponesete také náklady spojené s převody peněz v případech, kdy je dodávka provedena do členského státu EU, ale platba je iniciována mimo Evropskou unii.

6.5. Způsoby platby, které máte k dispozici, se zobrazí po kliknutí na příslušné tlačítko na našem webu nebo jsou uvedeny v příslušné